Welcome to Government Polytechnic Malvan

स्वछता रॅली

सागरी किनारा स्वछता मोहीम

वृक्षारोपण